انواع اسم

انواع اسم (۱): عام، خاص، قابل شمارش، غیرقابل شمارش

مقدمه

همانگونه که در مقاله مربوطه به اجزای جمله گفته شده، یکی از مهمترین اجزای جمله اسم است.
با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید تا با انواع و ماهیت اسم در زبان انگلیسی آشنا شویم:

انواع اسم

اسم چیست؟

همانگونه که قبلا ذکر کردیم:

( A noun is a word that refers to a thing (book), a person (Betty Crocker), an animal (cat), a place (Omaha), a quality (softness), …)

پس اسم کلمه‌ای است برای نامیدن یک چیز، شخص، حیوان، مکان ایده‌ها و احساسات و …

Maria went to the library and borrowed a book

به جمله بالا دقت کنید: Maria ، library و Book هر سه اسم هستند. به ترتیب اسم شخص، مکان و شیء.

اقسام اسم در زبان انگلیسی:

اسم ها انواع مختلفی دارند:

ـ اسم عام (common noun)
ـ اسم خاص (proper noun)
ـ اسم قابل شمارش (countable noun)
ـ اسم غیرقابل شمارش (uncountable noun)
ـ اسم ذات (عینی) (concrete noun)
ـ اسم انتزاعی (abstract noun)
ـ اسم جنس (material noun)
ـ اسم جمع (collective noun)
ـ اسم مرکب (compound noun)

۱ـ اسم عام

یک اسم کلی و عمومی برای نامیدن اشخاص، مکان‌ها و چیزهای دیگر استفاده می شود.

مانند Car که به همه ماشین ها اطلاق می شود، و به ماشین خاصی اشاره نمی کند.

University, language, city, man, girl, month, …

نکته: این کلمات همیشه با حروف کوچک نوشته می شوند مگر اینکه ابتدای جمله قرار گیرند و حرف اول آنها با حروف بزرگ نوشته شود.

School is the second home of students.

در این مثال school و student هر دو اسم عام هستند ولی چون مدرسه اول جمله آمده است S با حرف بزرگ نوشته شده است.

۲ـ اسم خاص

اسم های خاص برعکس اسم‌های عام به شخص، مکان یا چیز خاصی اطلاق می شوند مانند Iran که فقط به کشور ایران اطلاق می‌شود نه به همه کشورها و یا

Ali, Saturday, Isfahan, …

نکته:

۱ـ اسامی خاص همیشه حرف اولشان بصورت Capital (بزرگ) نوشته می‌شود.

۲ـ اسامی خاص هرگز جمع بسته نمی شوند: مثلا نمی توانیم بگوییم Tehrans

۳ـ قبل از اسم خاص معمولا از حرف تعریف a و an و the استفاده نمی شود. البته موارد استثنا هم وجود دارد مانند The Sun

انواع اسم

۳ـ اسم قابل شمارش

اسمی است که می تواند هم بصورت مفرد و هم جمع بیاید و می توان آن را شمرد.

مثلاً

 one pen, two pens

three apples, six dogs

نکته:

۱ـ اسامی قابل شمارش را هم می توان با اعداد جمع بست three tree و هم می توان بصورت مفرد با حروف تعریف a و an آورد.

(a برای کلماتی که با حروف بی صدا «صامت» آغاز شده و an برای کلماتی که با مصوت آغاز شوند.)

۲ـ اسامی قابل شمارش را می توان با اضافه کردن s و یا es به آخرشان جمع بست:

 مانند: cats, buses , …

The market has plenty of watermelons, limes, oranges and pears

۳ـ جمع‌های بی‌قاعده:

مانند:

fish … fish ( ماهی … ماهی‌ها)  
sheep … sheep ( گوسفند … گوسفندها)
deer … deer ( گوزن … گوزن‌ها)

mice…. mouse    ( موش … موش‌ها)
person … people ( شخص… مردم، اشخاص)
child … children ( بچه… بچه‌ها)
foot … feet ( پا … پاها)  
tooth … teeth ( دندان … دندان‌ها)
man … men ( مرد … مردها)

woman … momen ( زن … زن‌ها)

۴ـ اسم غیرقابل شمارش

این اسامی قابل شمردن یا جمع بستن نیستند و باید برای شمردن آنها از کمیت سنج‌ها (quantifiers) استفاده کرد مانند:

  • مواد: food, water, wine, salt, bread, iron
  • عواطف و ویژگی‌های انسانی: anger, cruelty, happiness, honesty, pride
  • فعالیت‌ها: help, sleep, travel, work
  • مفاهیم انتزاعی: beauty, death, fun, life

در جدول زیر با چند اسم غیرقابل شمارش پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید:

advice  baggage  equipment  furniture 
knowledge  luggage  machinery  money 
homework  news  information  traffic 

How much luggage have you got?

نکته:

۱ـ اسامی غیرقابل شمارش را نمیتوان با اعداد و یا s و es جمع بست و همچنین نمی توان از حرف تعریف a و an برای آنها استفاده کرد.

۲ـ برای سوال کردن و یا صحبت درباره آنها می‌توان از یک سری واحدها و کمیت‌ها استفاده کرد:

Two glasses of milk.

واحدهایی مانند : kilograms, liters, cup, glass , …

و مانند عبارت‌های کمیت سنج زیر:

a piece of
pieces of
a bit of
bits of
an item of
items of

در مقاله‌ بعد مربوط به جمله با انواع دیگر اسم آشنا می‌شویم.

جمله

اجزای جمله: اسم، ضمیر،فعل، صفت، قید، حروف اضافه، حروف ربطی …

مقدمه

اجزای جمله یا part of speech، شامل دسته بندی‌های مختلفی می‌‌شود و شاید این تفاوت بیشتر بین گرامر سنتی و جدید دیده شود. اما بطور کلی کلمات را بر اساس نقشی که در جمله ایفا می‌کنند، به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند. مثل: فعل، اسم و ….

با پارسیان ادیب همراه باشید تا با برخی از مهمترین اجزای جمله آشنا شویم:

اجزای اصلی جمله:

۱-اسم

اسم ها می توانند اسم یک فرد، مکان، شی یا ایده باشند.

( A noun is a word that refers to a thing (book), a person (Betty Crocker), an animal (cat), a place (Omaha), a quality (softness), …) 

جمله

Boat, ship, Tomato, Captain Jack Sparrow, Wife

اسم‌ها همچنین می ‌توانند نقش‌های بی شماری در جمله داشته باشند. آن ها زمانی که مربوط به نام رسمی چیزی یا شخصی باشند، حرف اول‌شان به صورت حرف کپیتال یا بزرگ نوشته می شوند و به آن‌ها اسم‌های خاص گفته می شود.

۲-ضمیر

ضمیر‌ها به جای اسم در یک جمله می آیند. (Pronoun is a word used to replace a noun) ضمیرها انواع مختلفی دارند و نسبت به اسم عمومی‌تر هستند.

جمله

I, you, he, she, it, ours, them, who, which

۳-فعل

کلمه یا گروه کلماتی هستند که روی دادن امری، یا واقع شدن حالتی را در یکی از زمان‌ها به شخص نسبت می دهند.

 (Verbs are words that show an action (sing), occurrence (develop), or …)

جمله

sing, dance, believes, seemed, finish, eat, drink, be, became

۴-صفت

صفت، واژه‌ای است که یک اسم  یا ضمیر را توصیف می‌کند. «یک اسب خاکستری»، عبارتی دقیق‌تر از «یک اسب» است .آن‌ها مشخص می‌کنند که کدام، چقدر یا چه نوع. صفت‌ها باعث می شود که خواننده یا شنونده بتواند اسم را در یک جمله دقیق‌تر توصیف کنند.

An adjective is a word that tells us more about a noun. It “describes” or “modifies” a noun (The big dog was hungry)

جمله

hot, lazy, funny, unique, beautiful, poor, smooth

۵-قید

قیدها؛ فعل‌ها، صفت‌ها و حتی قیدهای دیگر را توضیح می‌‌دهند و مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کنند. آن‌ها مشخص می‌‌کنند که چه زمانی، چه جایی، چگونه و چرا اتفاق خاصی رخ داده است و حتی چند بار تکرار شده است.

An adverb is a word that modifies (describes) a verb (he sings loudly), an adjective (very tall)

جمله
جمله

softly, lazily, often, only, hopefully, softly, sometimes

۶-حروف اضافه

حروف اضافه: فضا، زمان و روابط نقش کلمه را به اسم یا ضمیر و دیگر کلمات در جمله نشان می‌‌دهند.

A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, …

جمله

up, over, against, by, for, into, close to, out of, apart from

۷-حروف ربطی

حروف ربطی، کلمات، عبارات و کلازها را در یک جمله متصل می کنند. حروف ربطی انواع مختلفی دارند.

conjunction is a word or phrase that connects words, phrases, clauses, and sentences together.

جمله

and, but, or, so, yet, wit

نکته:

گرامر جدید و یا سنتی اجزای بیشتری برای جمله قائل هستند که ما دراینجا به پرکاربرترین آنها اشاره نموده‌ایم. همچنین قصد داریم در مقاله‌های بعدی مرتبط با اجزای جمله، در مورد هر جزء کمی بیشتر بدانیم.